missie en visie

Hoe zien wij verslaving?

Stichting Bonus Pastor beschouwt verslaving als verstoring in het functioneren van een persoon. De verslaving beïnvloed de gehele persoon en zijn/haar relaties.

Stichting Bonus Pastor is gebaseerd op een Protestants Christelijke identiteit. Bij onze hulpverlening bieden we het reddende evangelie van Jezus Christus aan allen die ons om ondersteuning en begeleiding vragen. Levensovertuiging is geen voorwaarde tot toelating of deelname aan een van onze programma`s, maar eerder een mogelijkheid die houvast kan bieden.

In de therapie en het herstelproces kennen we een tweetal doelen:

  • symptomatische behandeling; het bereiken van een zo groot mogelijke mate van onafhankelijkheid t.o.v. de verslaving door middel van gedragsbeïnvloeding ( verslavingsvrij worden, een nieuw gedrag aanleren )
  • persoonlijkheidsontwikkeling; verandering in relaties die leidt tot een leven zonder verslaving

Om deel te nemen aan dit veranderingsproces is het een absolute noodzaak dat de verslaafde gemotiveerd is tot verandering in zijn leven en actief participeert in het proces. De empathische sfeer die de professionele medewerkers van stichting Bonus Pastor creëren draagt hier in hoge mate aan bij.

Hoe werken wij?

Tijdens het proces van loskomen van de verslaving ligt de focus op persoonlijke groei en verantwoordelijkheid van de cliënt. Onze Christelijke levensovertuiging is de basis van waaruit we geloven dat ieder mens de kans moet hebben om te leven in vrijheid en genade. Onze therapeutisch werk doen we vanuit de liefde en genade van Christus.

Wij werken met verslaafden ( en hun familieleden) vanuit een multidimensionale interventie. Het is gebaseerd op de behoefte van het individu en de verscheidenheid van hun probleem. In sommige situaties vraagt dit om poliklinische zorg, in andere situaties bieden we korte- of lange termijn therapie aan. In beide gevallen maakt de professionele staf gebruik van verschillende behandelmethodes; verslavingszorg, psychotherapie, individuele therapie, ouder- of gezinstherapie, groepstherapie en therapeutische gemeenschap (Portage-model).

Therapieprogramma’s worden aangevuld met preventie– en nazorgactiviteiten.